22/12/13

Έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;

1. ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5068/626)
ΘΕΜΑ: "Έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens Α.Ε προς το Ελληνικό Δημόσιο , όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;"
 ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ
Προς τον κο Υπουργό:  Υγείας
ΘΕΜΑ: «Έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;».
Στις 26/6/2013 κατέθεσα την με Αρ. Πρωτ. 12291/1197 ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ με θέμα: «Εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;» προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, σχετικά με τις δεσμεύσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens Α.Ε που είχαν αναλάβει μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό τους με την Ελληνική Δημοκρατία.


Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο προβλέπονταν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

2. Παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ: Η SIEMENS AG αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3, να διαθέσει για μια περίοδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας (η «Περίοδος Παροχής») ένα συνολικό ποσό 90 εκατομμυρίων Ευρώ (η «Παροχή των 90 Εκατομμυρίων») όπως περιγράφεται κατωτέρω για την υποστήριξη των κατωτέρω φορέων και δραστηριοτήτων της ΕΔ:
..........

(3) Πανεπιστημιακών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην ΕΔ, που αποσκοπούν να βελτιώσουν την γνώση και την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης.
..........

(5) Παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) που θα ζητηθεί για Δημόσια Νοσοκομεία, με έμφαση στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, της ΕΔ, μετά από εκτίμηση των σχετικών αναγκών από το" Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εποπτείας, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μολονότι η ανωτέρω υποχρέωση αναλαμβάνεται από την Siemens AG, δικαίωμα εκπλήρωσης θα έχει και η Siemens Α.Ε. Κάθε καταβολή ποσών για συγκεκριμένα σχέδια ή φορείς θα αποφασίζεται από τα Μέρη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα 3.

Από την απάντηση που λάβαμε στις 31/07/2013 (Αρ. Πρωτ. 63245) από το Υπουργείο Υγείας, δεν πήραμε καμία πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο των δεσμεύσεων των εταιριών Siemens AG και Siemens A.E σχετικά με τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις του προς την ΕΔ και το αρμόδιο Υπουργείο.Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός και ζητείται η κατάθεση στην Ελληνική Αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων:

1)Ποια είναι η πρόοδος, ως προς τις αναφερόμενες στην παρούσα ερώτηση δεσμεύσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο και το αρμόδιο Υπουργείο ; 

2)Επίσης ζητείται και η κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων που να αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των εταιριών SIEMENS AG και SIEMENS AE καθώς και των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη σύμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Αθήνα, 21-12-2013

    Η ερωτώσα Βουλευτής, 
Μακρή Ραχήλ  2 ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5069/627)
ΘΕΜΑ: "Έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens Α.Ε προς το Ελληνικό Δημόσιο , όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;"


ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ

Προς τον κο Υπουργό: Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΘΕΜΑ: «Έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;».

Στις 26/6/2013 κατέθεσα την με Αρ. Πρωτ. 12291/1197 ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ με θέμα: «Εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού;» προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με τις δεσμεύσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens Α.Ε που είχαν αναλάβει μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό τους με την Ελληνική Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο προβλέπονταν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

..........

4. Περαιτέρω επενδύσεις:
(α) Η SIEMENS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, παράγοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες, για σχεδόν 100 χρόνια. Η SIEMENS γνωρίζει και εμπιστεύεται την δυναμική και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΔ και πιστεύει ειλικρινά, ότι, παρά τις σημερινές δυσκολίες της η ΕΔ θα επιστρέψει και πάλι σύντομα σε μια ισχυρή οικονομία.
Στην προσπάθεια αυτή, η SIEMENS επιθυμεί να είναι βασικός και ουσιαστικός υποστηριχτής. Με δεδομένο αυτό, η SIEMENS ενθαρρύνει θερμά μεγάλους παγκόσμιους επενδυτές να συμμετάσχουν στην οικονομική αναζωογόνηση της ΕΔ, επενδύοντας στην ΕΔ, όπως η ίδια έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει.
(β) Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή Εποπτείας θα συστήσει μια καινή ομάδα εργασίας (η «Επιτροπή Επενδύσεων»), για να διερευνήσει πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς επενδύσεων από την SIEMENS στην ΕΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τομείς που ενισχύουν την απασχόληση στην ΕΔ.
(γ) Ειδικότερα, αλλά όχι μόνο, η SIEMENS θα εξετάσει την πραγματοποίηση επενδύσεων διαφόρων τόπων και μορφών στην ΕΔ. Μια τέτοια επένδυση, η οποία εξετάζεται, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα για ένα έργο αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων Ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων.

Από την απάντηση που λάβαμε στις 29/07/2013 (Αρ. Πρωτ. 28467) από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας δεν πήραμε καμία πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο των δεσμεύσεων των εταιριών Siemens AG και Siemens A.E σχετικά με τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις του προς την ΕΔ και το αρμόδιο Υπουργείο.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός και ζητείται η κατάθεση στην Ελληνική Αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων

1)Ποια είναι η πρόοδος, ως προς τις αναφερόμενες στην παρούσα ερώτηση δεσμεύσεις των εταιριών Siemens AG και Siemens A.E προς το Ελληνικό Δημόσιο και το αρμόδιο Υπουργείο; 


2)Επίσης ζητείται και η κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων που να αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των εταιριών SIEMENS AG και SIEMENS A.E, καθώς και των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη σύμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Αθήνα, 21-12-2013

    Η ερωτώσα Βουλευτής, 
Μακρή Ραχήλ